Speerpunten 2020-2021

IPC
Wij willen de leerlingen optimaal voorbereiden op het wereldburgerschap in combinatie met de 21e -eeuwse vaardigheden. Vanuit deze visie wordt er gewerkt met het International Primary Curriculum (IPC). Binnen IPC zijn er vakinhoudelijke, persoonlijke en internationale doelen. Bij IPC ligt de nadruk op het leren van kinderen, waarbij doelen voor het leren van kennis, inzicht en vaardigheden centraal staat. Het internationale aspect leert kinderen verder te kijken dan Nederland. Ze zullen verschillen en overeenkomsten ontdekken met andere landen over de hele wereld. Dit schooljaar richten we ons op het 2e jaar van de implementatie van IPC.


EDI
Wij hebben de ambitie kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs te bieden waarin we recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Wij gebruiken het EDI-model hiervoor. Expliciete Directe Instructie, EDI, gaat uit van directe instructie waarbij de leerkracht een centrale rol vervult. Er zijn duidelijke lesdoelen en de leerlingen krijgen gerichte instructie om zich de leerstof eigen te maken. De leerkracht vervult een sturende rol en draagt de verantwoordelijkheid stapsgewijs over aan de leerlingen. Ongeacht uit welk milieu de leerlingen komen, goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen de benodigde kennis en vaardigheden aangeleerd krijgen om succesvol te zijn. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Komend schooljaar zullen wij ons ontwikkelen EDI te kunnen toepassen in onze lessen.

 
Technisch lezen
Elk kind verdient het om goed te leren lezen. Als je niet geletterd bent, is het vrijwel onmogelijk om in de huidige maatschappij mee te komen. Ook blijft het belangrijk aandacht te besteden aan leesplezier en leesmotivatie. Wij zijn een lerende organisatie en continu opzoek naar verbetering van bijvoorbeeld ons lesprogramma. Daarom gaan we komend schooljaar ons huidig leesonderwijs analyseren en evalueren. Met hulp van de leesspecialist maken we een goed én werkbaar beleidsplan op het gebied van lezen voor een doorlopende lijn en professionele samenwerking binnen de school.
 
Powered by BasisOnline