Speerpunten 2021-2022EDI
Wij hebben de ambitie kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs te bieden waarin we recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Ongeacht uit welk milieu de leerlingen komen, goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen de benodigde kennis en vaardigheden aangeleerd krijgen om succesvol te zijn. 
De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Expliciete Directe Instructie (EDI). Er zijn duidelijke lesdoelen en de leerlingen krijgen gerichte instructie om zich de leerstof eigen te maken. De leerkracht vervult een sturende rol en draagt de verantwoordelijkheid stapsgewijs over aan de leerlingen. Door EDI en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de les, wordt er een zeer grote mate van betrokkenheid gerealiseerd. Komend schooljaar wordt het implementatie traject voortgezet.

 
Technisch lezen
Elk kind verdient het om goed te leren lezen. Als je niet geletterd bent, is het vrijwel onmogelijk om in de huidige maatschappij mee te komen. Technisch lezen is de sleutel om de rest van de lessen op de basisschool vlot te kunnen volgen. Om een goede lezer te worden is een positieve leeshouding essentieel. Door veel voorgelezen te worden, zelf te lezen en over boeken te praten, ontwikkelen kinderen een positieve leesattitude. Daardoor gaan ze meer en vaker lezen, waardoor hun leesprestaties vooruitgaan. 
We hebben dit jaar het doel het technisch onderwijs op de school kwalitatief te verbeteren. Er worden 2 leescoördinatoren opgeleid om het taal/leesonderwijs op de school naar een hoger niveau te brengen. Om de effecten van het leesonderwijs te versterken is het belangrijk dat er thuis ook aandacht aan lezen wordt besteed. Het is ons doel om de ouderbetrokkenheid hierin te vergtoten.


Ouderparticipatie
Er is onderscheid te maken in ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. De ouderbetrokkenheid betreft de betrokkenheid richting de schoolprestaties, ouderparticipatie wordt omschreven als actieve deelname van ouders aan activiteiten op school. Een voorbeeld hiervan is de medezeggenschapsraad (MR). Zij houdt zich bezig met verschillende beleidszaken die met de school te maken hebben. Lees ook Medezeggenschapsraad.
Wat betreft het vergroten van de ouderparticipatie willen we een activiteitencommissie inrichten. De activiteitencommissie ondersteunt de school bij verschillende activiteiten, meestal met een feestelijke en organiserend karakter. Tevens wil de school bij IPC ouderhulp en kennis inzetten om mee te bouwen aan de thema’s; met als doel het lesprogramma te verrijken. Met deze hulp van ouders is er meer mogelijk op school. 
Powered by BasisOnline