Een slogan voor iedere school!


 

Een fijne sfeer


Een goed pedagogisch klimaat biedt de kinderen veiligheid, structuur en duidelijkheid. Begrippen als: sfeer, warmte, acceptatie, respect, waardering, genegenheid en vertrouwen, waarderen wij als zeer positief.
 
Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren en leerkrachten hebben een veilige school nodig om goed te kunnen werken.  Wij hanteren de methode Kanjertraining hiervoor. De Kanjertraining geeft kinderen inzicht in de gevolgen van gedrag voor henzelf, de gevolgen voor de ander en de dingen om hen heen. De school zet met de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand de baas, hebben we plezier met elkaar, en ben je of blijf je niet zielig.

In het kader van ‘pesten op school’ besteden wij voortdurend aandacht aan het omgaan met elkaar. Op school hanteren we daarom ook duidelijke regels ten aanzien van conflicten. Conflicten worden nooit genegeerd, maar altijd besproken. De kinderen leren op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Om goed te kunnen reageren op situaties die niet thuishoren in een veilig klimaat op de school, hebben we een protocol sociaal-welbevinden opgesteld. Dit protocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining. 

Wij hechten een grote waarde aan veiligheid en goede omgangsvormen. Wij hanteren duidelijke gedragsregels. Zowel op groepsniveau als schoolbreed. Een voorbeeld van zo'n gedragsregel is de school: ‘Wij gaan respectvol met elkaar om’. Een ander voorbeeld van een gedragsregel is dat een ieder in en rond het schoolgebouw zich dient te onthouden van racistisch gedrag en racistische opmerkingen. Onze gedragsregels gelden voor alle mensen in onze schoolgemeenschap. De aanpak van de Kanjertraining komt ook tot uiting in leerling- en leerkrachtgedrag, schoolbeleid en ouderparticipatie. Een ieder is verantwoordelijk voor een goede en veilige sfeer in de school.
Powered by BasisOnline